Select Page

Office Staff

of Prafulla Chandra College Kolkata
Name Designation Role Photograph
Sri Gourisankar Pachadhyayi Head Clerk
Sri Sanjib Kharwal Accountant
Sri Nemai Pradhan Cashier
Smt. Anamika Manna Library Clerk
Sri Biswajit Saha
Sri Ananta Kr. Jana
Sri Benimadhav Bhattacharya
Sri Biswanath Mondal
Sri Sibram Bahadur Sai
Sri Subrata Sarka
Sri Tapan Banerjee
Sri Asoke Patra
Sri Kallol Patra
Sri Suresh Rabidas
Sri Sukhdev Jana
Sri Sukumar Mondal
Sri Amulya Kr. Patra
Sri Ramdhani Rabidas
Sri Ramdeo Rabidas
Sri Deb Kumar Bhattacharya
Sri Nilima Sarkar
Sri Debdutta Talukdar